De sociocratische organisatie

click here for English text

Om de Guus Kieft School vorm te geven, als school waar leerlingen mede-vormgevers zijn van hun eigen leerplan , is voor een sociocratisch organisatiemodel gekozen. Dit is gebaseerd op de sociocratische besluitvorm van dr. Ing. Gerard Endenburg. De zelfstandigheid en stem die de leerlingen in 'hun' school hebben zijn op deze manier werkelijk van invloed, iedereen is betrokken bij het nemen van besluiten. Het meest opvallende van leef- en werkgemeenschappen die met sociocratie werken is dat de belangrijkste besluiten niet genomen worden met meerderheid van stemmen zoals in democratie, maar met consent. Consent wil zeggen dat een besluit slechts dan genomen kan worden, wanneer geen van de deelnemers een beargumenteerd en zwaarwegend bezwaar heeft tegen het nemen van het betreffende besluit.

Het consentbeginsel op de Guus Kieft School houdt in dat alle betrokkenen met gelijke rechten kunnen deelnemen in de besluitvorming. De begeleiders en de leerlingen stellen in een gemeenschappelijk overleg de regels en afspraken vast en veranderen deze als dit nodig is.

Voor de leerlingen houdt dit in:

  • je bent deelnemer aan het beslissingsproces
  • je wordt serieus genomen
  • er wordt naar je geluisterd
  • je kunt invloed uitoefenen op de (beleids)besluiten.

Dit betekent dat alle betrokkenen van de school middels een dubbele vertegenwoordiging aan elkaar gekoppeld zijn in overlegkringen, zodat de leerlingen werkelijk deelnemen aan verantwoordelijkheid voor de organisatie en het reilen en zeilen in de school.

De manier waarop we vormgeven aan deze kringen staat hieronder aangegeven.

  • De Algemene Kring. Deze vindt een keer per week plaats. In deze kring wordt het beleid gemaakt dat het gemeenschappelijke belang is van alle leden van de organisatie. Deze kring heeft een dubbele koppeling, dat wil zeggen zowel gekoppeld met een co÷rdinator als met een afgevaardigde, aan de Verbindingskring. Deze kring bestaat uit alle co÷rdinatoren en afgevaardigden van de andere kringen. Dit zijn leerlingen, begeleiders en medewerkers.
  • De Schoolkring. Deze kring heeft een dubbele koppeling aan de Algemene Kring. Deze kring vindt een paar keer per week plaats. Hier doen de leerlingen en begeleiders aan mee.
  • De Begeleiderskring. Deze heeft een dubbele koppeling aan de Algemene Kring. Deze kring komt een keer per twee weken bijeen. Dagelijks reflecteren de begeleiders op de activiteiten en de werksfeer.
  • De Verbindingskring. Deze kring bestaat uit de afgevaardigde van de Algemene kring, de co÷rdinator en de afgevaardigde van de Ondernemerskring, de co÷rdinator en de afgevaardigde van de Ouderkring en een aantal externe deskundigen. Deze kring komt aantal keer per jaar bijeen.
  • In het Leerlingkringgesprek zetten de leerling, de mentor en de ouders in gezamenlijk overleg de leerdoelen en handelingsplannen uit voor de leerling. Het leerlingkringgesprek vindt minimaal twee keer per jaar plaats.

© Alle rechten voorbehouden, Guus Kieft School, Amsterdam