"Het is heel moeilijk iemand iets te laten doen
wat hij niet wil.
Het is heel gemakkelijk iemand iets te laten doen
wat hij wil.
"

(Anthony Robbins in: Je ongekende vermogens. de nieuwe denktechniek Neuro-Lingu´stisch Programmeren)

Hoe zien we leren

Wij gaan er bij de Guus Kieft School van uit dat kinderen vanuit zichzelf van nature nieuwsgierig en leergierig zijn. We willen een school zijn waarin de leerlingen zich op een volwaardige manier kunnen en zullen ontplooien in een omgeving die op een natuurlijke manier rijk is, naast verschillende leermiddelen is het belangrijk dat ook de natuur, dieren en planten dichtbij zijn. Een school waarin medeleerlingen van gevarieerde leeftijd en achtergrond samen met begeleiders een open, onbevangen en veilige sfeer laten ontstaan, die nodig is voor onderzoeken, experimenteren en leren. Zodat kinderen op eigen initiatief, en in open interactie met andere kinderen en begeleiders, hun eigen leerproces kunnen inrichten.

Daarnaast hebben wij als Guus Kieft School een mede-verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van leerlingen en begeleiders.

We ondersteunen daarom een open, transparante en veilige "manier van volgen en observeren" met betrekking tot onze leerlingen en hun begeleiders, zodat we in staat zijn ze, zowel op de korte als op de lange termijn, in hun leerproces effectief te begeleiden. Omdat we dit een naam willen geven, duiden we het aan als "ontwikkelingsobservatiemethode", de OOM.

Wij zijn ervan overtuigd dat onder deze omstandigheden leerlingen zich ontplooien tot mondige, weerbare en adequaat toegeruste mensen die in staat zijn bij hen passende wegen in de samenleving te vinden en te begaan.

Uitgangspunten

De Guus Kieft School heeft een aantal belangrijke uitgangspunten ten aanzien van leren die we gebruiken om het didactische aspect van de Guus Kieft School vorm te geven.

Basis uitgangspunt

is dat we met actief respect willen omgaan met onszelf, met elkaar, met de leerlingen, met onze omgeving in de breedste zin van het woord. We noemen het "omgaan met respect" om aan te duiden, dat we ons realiseren dat de ander (en het andere) zijn eigen werkelijkheid heeft die kan verschillen van de mijne en dat we dat accepteren, zonder dat we daarom het gedrag van die ander hoeven te accepteren. We noemen het "actief respect" omdat we dat respect tot uiting willen brengen in al ons spreken en handelen .

Tweede uitgangspunt

is dat we een school zijn, en dat dus de leerprocessen van de betrokkenen centraal staan. Dus niet de leerlingen, niet de docenten, niet de "leerstof", maar de leerprocessen. Deze leerprocessen vinden plaats in een context zodat de leerlingen, de begeleiders de ouders, en in zekere zin ook de omgeving in wijdere zin, allemaal bij deze leerprocessen zijn betrokken.

Derde uitgangspunt

is dat de leerprocessen waar het primair om gaat de leerprocessen van leerlingen zijn. Op grond van het eerder genoemde 'actieve respect' stellen we in woord en daad dat een leerling eigenaar is van zijn leerprocessen, en dat begeleiders en betrokkenen samen met de leerling de regie over die leerprocessen hebben. De behoefte en capaciteit van de kinderen is leidend.

We erkennen dat ook de begeleiders hun eigen leerproces hebben, dat dat proces ook belangrijk is, en waarbij ze ondersteund worden door elkaar en hun omgeving. Het leerproces van de kinderen blijft centraal staan.

Vierde uitgangspunt

is dat we ons niet alleen met puur cognitieve leerprocessen bezig houden, maar dat (psycho)motorische, sociale, emotionele, morele, meta-cognitieve, expressieve, kunstzinnige, en in zekere zin spirituele leerprocessen ook aandacht verdienen. Het spreekt voor zich, dat al deze leerprocessen op verschillende manieren aan de orde komen, en we streven ernaar alles in een organische samenhang te laten plaatsvinden.

Vijfde uitgangspunt

is dat we erkennen dat naast spontaan leren ook zogenaamd gemedieerd leren van wezenlijk belang is. Bij spontaan leren wordt alles door het kind zelf ge´nitieerd. Gemedieerd leren is een vorm van leren waarbij een begeleider op een open manier ondersteuning aanbiedt, begeleidt. De behoefte van het kind blijft centraal, maar wij gaan er van uit dat gemedieerde leerprocessen voor een optimale ontplooiing essentieel zijn.

We bieden de leerlingen bij hun leren samenhangen en verbanden aan en ondersteunen ze bij het onderzoeken wat de betekenis is van hetgeen ze tegenkomen.

Zesde uitgangspunt

is dat we dat actieve respect in onze organisatie willen realiseren door gebruik te maken van de 'Sociocratisch Organisatie Methode', waarbij alle betrokkenen invloed hebben op beleid en besluitvorming en open communicatie het belangrijkste middel is. Meer over sociocratie lees je hier.

Zevende uitgangspunt

is dat we met zijn allen een werkgemeenschap vormen die zich ook als werkgemeenschap in een voortdurend actief en interactief proces van ontwikkeling bevindt. In dat proces van voortdurend en samen leren is elk kind, elke begeleider Ún de school als organisatie regisseur van zijn eigen leerproces.

© Alle rechten voorbehouden, Guus Kieft School, Amsterdam